March 30, 2009

Paul Penlington for Prestatyn Central

Please read the following message from Prestatyn resident Paul Penlington, who is standing at the Prestatyn Central town council by-election on Thursday 9th April. If you're able to vote, please do. Every vote counts! If you need help getting to a polling station, please do not hesitate to get in touch with any one of us.

I’m writing to ask for your vote in the Prestatyn Central town council by-election on April 9th.

You are faced with the option of allowing yet another distant Conservative to take this seat or voting for a new and alternative voice who lives in the heart of the ward. The majority of our councillors have held their seats for many years and what do we have to show for their years of experience?

 • Ever increasing council taxes, giving us one of the highest rates in Wales at 30% above the national average.
 • Poorly thought out ‘developments’ that are destroying our town, leaving us nothing for to entice shoppers or visitors.
 • Local businesses closing as a result of no creative forward planning.
 • Youths wandering the streets or racing around in cars as they have very little to do.
 • Huge amounts of money squandered again and again.
 • Councillors failing to keep us informed and failing to accept responsibility for their failures.
I’m standing as a resident of Prestatyn Central Ward who feels enough is enough, we need new councillors that represent the local residents and consider our opinions before making rash decisions that affect us all.

The Liberal Democrat Party have long advocated for community led councils that listen to, and meet, the needs and wishes of residents. I believe in letting local people decide as much for themselves as possible and that our community needs to be at the heart of the council’s decision making.

I am a well known long term resident of the ward who’s worked for the good of the community for many years not to see recognition for my efforts but because I believe in putting something into our community for the benefit of us all.

My wife and I are active members of a number of community groups. I’ve volunteered with several environmental groups for many years throughout Denbighshire and I have helped create the community woodland at the heart of Prestatyn Central. I’m an active charity fundraiser currently in training for the Welsh 3’000’s challenge (walking the fourteen peaks of Snowdonia in 24 hours) to raise money for Ty Gobaith children’s hospice.

I work professionally with young people; I am currently a lecturer at a local college, previously I worked with a national children’s charity. Many of the young people and their families in our ward know me and will vouch for my commitment and contribution to their future.

I am a family man whose children attend the local welsh language schools.

Unfortunately, as you are only too well aware, our community is being repeatedly let down by the current Conservative led group. It is high time for a new voice on our council, one that listens and responds to your thoughts. So, if you want a councillor who will truly be your representative please vote for me on April 9th. If elected I will ensure your voice is heard in the council chambers.

Thank you for taking the time to read this, I will be happy to receive any comments or answer any questions you may have.

Rwyf yn ysgrifennu atoch yn gofyn yn garedig am eich pleidlais yn yr etholiad cyngor dref ar Ebrill y 9fed, 2009.

Rydych a’r opsiwn o adael, unwaith yn rhagor, aelod Ceidwadol amherthnasol arall i gymeryd y set neu yr opsiwn o pleidleisio am llais newydd i rhywun sydd yn byw yn nghanol y dref a sydd yn deall pryderon trigolion yr ardal. Y mae y rhan mwyaf o’n cynghorwyr wedi bod yn eu swyddi am nifer o flynyddoedd a beth ydyn i’w ddangos am eu blynyddoedd o wasanaeth i’r dref? Dim llawer!

 • Mwy o dreth cyngor. Y mae Cyngor Sir Ddinbych a un o’r graddau trethi dref mwyaf yng Nghymru! 30% yn fwy na’r cyfartaledd cenedlaethol
 • Cynlluniau a datblygiadau i’r dref sydd wedi methu, a sydd wedi ein gadael gyda anhawsterau ariannol
 • Busnesau newydd yn cau a’r sgil dim cynlluniau creadigol newydd
 • Ein ifainc yn crwydro ein strydoedd gan eu bod heb dim i’w wneud
 • Symiau mawr o arian yn cael eu gwario ar ddim yn y gymuned
 • Cynghorwyr yn methu a cadw mewn cysylltiad gyda ni ac yn methu a derbyn cyfrifioldeb am eu methiannau
Rwyf yn sefyll fel trigolyn o Ganol Brestatyn sydd yn teimlo bod digon i’w digon. Rydym aghen cynrychiolwyr newydd sydd yn digon barod i gynrychioli trigolion lleol a cysidro ein teimladau cyn gwneud penderfyniadau gyflym a fydd yn effeithio ni gyd

Y mae’r Rhyddfrydwyr Cymreig wedi hen cefnogi buddiannau ein cymunedau lleol ac wedi bod yn digon barod i wrando, ac i gefnogi buddiannau ac anghenion ein cymunedau.

Y rwyf yn drigolyn sydd wedi byw yn yr ardal am ddrost ddeng mlynedd a sydd wedi gweithio yn ddi-baid am fuddiannau trigolion lleol. Rwyf yn grediniol bod rhaid i drigolion lleol bod yn rhan atodol a phwysig o penderfyniadau y cyngor.

Mae fy nghwraig a finnau yn aelodau actif o nifer o sefydliadau cymdeithasol lleol. Rwyf wedi gwirfoddoli mewn mewn nifer o sefydliadau amgylcheddol trwy Sir Ddinbych. Rwyf yn ymgyrchu yn galed i codi arian i nifer o sefydliadau cymdeithasol. Ar hyn o bryd, rwyf yn codi arian dros Ty Gobaith trwy cerdded y “forteen peaks” mewn 24 awr.

Rwyf yn gweithio yn brofessiyniol gyda bobl ifainc. Rwyf yn ddarlithwr mewn coleg lleol. Ynghynt, roeddwn yn gweithio gyda sefydliad gwirfoddol i blant. Y mae nifer o drigolion canol Prestatyn yn fy adnabod ac y fuasen yn barod i ddystio i’m ddyfalbarhad i’r ardal.

Yn anffodus, mae Cyngor y dref sydd wedi cael ei h’arwain gan y Ceidwadwyr am nifer o flynyddoedd wedi methu. Y mae’n hen amser am llais newydd a ffres, un sydd yn barod i wrando ac i ymateb i’ch gofynion. Felly, os y mynnwch llais gref a newydd, gofynnwn yn garedig ichi pleideisio imi ar Ebrill y 9fed.

Diolch yn fawr ichi am ddarllen fy llythyr. Mi fyddwn yn hapus iawn i ymateb i unrhyw cwestiynnau.

No comments:

Post a Comment